THẺ TUẦN

Kinh nghiệm tiêu diệt quái + 10%

Zen tiêu diệt quái + 10%

Phòng thủ + 5%

Tấn công + 5%

Sát thương hoàn hảo +150

Sát thương chí mạng +150

+1 lần tham gia Devil Square

+1 lần tham gia Blood Castle

+1 lần tham gia Hỗn Nguyên Lâu

+30 phút tham gia Arena

Nhận ngay 150 kim cương

Nhận mỗi ngày 80 kim cương khóa

---------------------------------

THẺ THÁNG

Kinh nghiệm tiêu diệt quái + 10%

Zen tiêu diệt quái + 10%

Phòng thủ + 5%

Tấn công + 5%

Sát thương hoàn hảo +150

Sát thương chí mạng +150

+1 lần tham gia Devil Square

+1 lần tham gia Blood Castle

+1 lần tham gia Hỗn Nguyên Lâu

+30 phút tham gia Arena

Nhận ngay 500 kim cương

Nhận mỗi ngày 80 kim cương khóa