TÍNH NĂNG TÁI SINH TRANG BỊ

 

 

1. Để sử dụng chức năng tái sinh trang bị, trước tiên người chơi cần có đá tái sinh, sau đó khi tinh luyện thu được Ngọc sinh.

2. Bạn cần đến Canterlot Ruins để giết boss, mở tháp thi luyện và nói chuyện với NPC ‘’Elphis’’, và sử dụng chức năng thi luyện.

3. Thuộc tính tái sinh sẽ có giá trị tối thiểu và tối đa tương ứng cho mỗi cấp độ cường hóa, và việc tái sinh thuộc tính sẽ ngẫu nhiên trong khoảng thời gian này.

4. Các thuộc tính được tạo ra trong quá trình tái sinh là thuộc tính tái sinh ban đầu của chúng.

5. Sau khi có thuộc tính tái sinh, bạn có thể sử dụng lại ngọc tái sinh để tạo ra thuộc tính tái sinh mới ghi đè thuộc tính trước đó.