TÍNH NĂNG TIẾN HÓA TRANG BỊ

1. Tiến hóa trang bị có thể được thực hiện trực tiếp ở túi đồ.

2. Sau khi trang bị nhận được thuộc tính tái sinh, bạn có thể sử dụng Ngọc tiến hóa để cải thiện thêm thuộc tính tái sinh.

3. Nếu người chơi không có Ngọc tiến hóa cao cấp, họ có thể tìm ‘’Osborn’’ (Dark Fores 1), và tiêu hao nguyên liệu để luyện ngọc tiến hóa cao cấp.

4. Sau khi Ngọc tiến hóa được sử dụng thành công, giá trị thuộc tính thêm vào dựa trên giá trị ban đầu.

5. Sau khi sử dụng Ngọc tiến hóa thất bại, Ngọc tiến hóa sẽ biến mất.